Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Nový občanský zákoník a logistický trh

Se začátkem roku vešel v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který nahradil dosavadní občanský zákoník, ale také obchodní zákoník a řadu dalších předpisů. V něm jsou upraveny i náležitosti smlouvy o skladování, smlouvy zasílatelské a smlouvy o přepravě.

Změnám by tak měli věnovat pozornost všichni, kdo v oblasti logistiky pracují, ale také ti, kdo služeb logistických společností využívají, upozorňuje logistická společnost Gefco.

První zásadnější úpravy se dočkalo obecné ustanovení, podle kterého dochází k uzavírání smluv. „Oproti stávající úpravě obsahuje NOZ několik ustanovení, která jsou založena na principu „kdo mlčí, souhlasí“. Těm je nutné věnovat zvýšenou pozornost, neboť mohou být zásadní pro určení skutečného obsahu smluvního vztahu,“ upozorňuje na paragrafy 1724 až 1788 NOZ Tomáš Brada ze společnosti Gefco.

A dodává také konkrétní příklady. „Dle NOZ lze smlouvu platně uzavřít akceptací nabídky, návrhu na uzavření smlouvy. Dle původní úpravy bylo však nutné, aby se nabídka a akceptace plně shodovaly. Nyní je v NOZ nově v § 1740 stanoveno, že přijetí nabídky k uzavření smlouvy s výhradou, tedy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, je jejím přijetím,“ uvedl Brada.

Doposud se podle něj v takovém případě jednalo o protinávrh a ne o akceptaci. Takové přijetí nabídky s dodatky či odchylkou, pokud s ním strana nesouhlasí, je třeba odmítnout bez zbytečného odkladu, jinak se má za to, že došlo ke shodě stran na obsahu nabídky a k uzavření smlouvy, řekl.

Ústní jednání

Další důležitou novinkou v NOZ je možnost prokázat vznik a obsah smlouvy podle § 1757. Dojde-li v rámci ústního jednání k dohodě stran a k uzavření smlouvy, a pokud jedna ze stran po takovém ústním jednání pošle druhé straně zápis z jednání, lze takový zápis považovat za potvrzení o obsahu smlouvy ujednané na ústním jednání.

A to i když vykazuje odchylky (nepodstatné) od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, ovšem pouze za podmínky, že druhá strana nevyjádří nesouhlas s takovým zápisem.

Změny se dotkly i skladování

Nový občanský zákoník se ale promítá také přímo do logistických služeb, nejvýrazněji do části, týkající se skladování. „NOZ upouští od právní fikce, že smlouva je úplatná, jestliže je skladování předmětem podnikání skladovatele. Vždy bude třeba dbát na sjednání závazku ukladatele hradit skladné a v jaké výši,“ upozorňuje Tomáš Brada.

A ve výčtu změn v části NOZ Smlouva o skladování (§2415 - 2429 NOZ) pokračuje: Skladištní list, kterým lze nahradit potvrzení o převzetí věci, nemusí nově obsahovat dobu, na kterou je věc uskladněna.

Byla také zavedena povinnost skladovatele pojistit uskladněnou věc, nejen pokud si tak strany ujednají, ale i pokud „to odpovídá zvyklostem.“ Doposud musela být povinnost skladovatele věc pojistit ujednána ve smlouvě.

Změny v zasilatelských smlouvách

Vymezení smlouvy v ust. § 2471 NOZ výslovně rozšiřuje předmět zasílatelské smlouvy nejen na obstarání přepravy, ale také na případné obstarání nebo provedení úkonů s přepravou souvisejících. Zasílatel je takové úkony nejen oprávněn zajistit, ale i přímo provést. Stále se tak bude jednat o plnění závazků v rámci zasílatelství.

Zde bude na rozhodovací praxi soudů, jak vymezí hranici mezi činnostmi v rámci zasílatelství a tzv. samovstupem, kdy zasílatel odpovídá jako přepravce. Způsob a podmínky přepravy zasílatel ujedná s vynaložením potřebné péče. Tento pojem však nedefinuje; podpůrně lze zřejmě využít definici odborné péče v § 5 NOZ.

Změny v přepravě

Poslední kapitolou, která má přímý dopad na oblast logistiky, jsou paragrafy 2444 až 2571 NOZ, které nově vylučují smluvní ujednání omezující odpovědnost dopravce za škodu na zásilce převzaté k přepravě. I nadále ale zůstávají zachovány v obdobném rozsahu okolnosti, za kterých se dopravce své odpovědnosti za škodu zprostí.

Právo na náhradu škody odesílatele se nově po 6 měsících od stanoveného okamžiku promlčuje (doposud prekluduje, tj. přímo zaniká). To však znamená, že toto právo lze uplatnit u soudu i po uplynutí lhůty 6 měsíců, přičemž uplynutí lhůty musí namítat druhá strana.

Je nicméně třeba brát v potaz, že na obchodní vztahy budou mít dopad i další změny, se kterými nový občanský zákoník přichází, a je tedy třeba je důkladně prostudovat," upozorňuje Tomáš Brada.

 

Zdroj: logistika.ihned